Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z" nr 1653K Szaflary–Ząb (budowa chodnika) w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna - km 0+000 - km 0+825.42" | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z" nr 1653K Szaflary–Ząb (budowa chodnika) w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna - km 0+000 - km 0+825.42"

data wystawienia: 18.06.2018
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że w dniu 30.05.2018r. została wydana decyzja nr Z-5/18, znak: BA.6740.4.3.2018.BB dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Pawła Polaczka, ul. Mościckiego 21, 34-470 Czarny Dunajec, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z" nr 1653K Szaflary – Ząb (budowa chodnika) w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna - km 0+000 - km 0+825.42.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowościach Szaflary oraz Bańska Niżna – Gmina Szaflary; powiat nowotarski; województwo małopolskie:

jednostka ewidencyjna Szaflary [121114_2], obręb ewidencyjny Szaflary [0006]:

 

  1. nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

 

7885/7 (7885/4)

7885/5 (7885/1)

7888/4 (7888/1)

7887/6 (7887/1)

8541/4 (8541/2)

7887/8 (7887/4)

7890/2 (7890)

7913/1 (7913)

7912/2 (7912)

7881/5 (7881/2)

7914/3 (7914/1)

7917/1 (7917)

7932/5 (7932/3)

7915/2 (7915)

7916/4 (7916/1)

7948/1 (7948)

7934/12 (7934/5)

7970/2 (7970)

7950/2 (7950)

7988/10 (7988/6)

8001/4 (8001/2)

7999/4 (7999/2)

8003/7 (8003/3)

8014/4 (8014/2)

8019/12 (8019/7)

8019/10 (8019/5)

8025/7 (8025/4)

8033/8 (8033/3)

8033/6 (8033/1)

8013/3 (8013/1)

8020/3 (8020/1)

8024/1 (8024)

8034/7 (8034/1)

8034/9 (8034/3)

8035/21 (8035/3)

8036/5 (8036/1)

8045/6 (8045/2)

8049/2 (8049)

8055/2 (8055)

8058/2 (8058)

8068/2 (8068)

8071/2 (8071)

7916/6 (7916/2)

7931/5 (7931/3)

7961/2 (7961)

7974/3 (7974/1)

7985/3 (7985/1)

8000/7 (8000/5)

8083/2 (8083)

8088/9 (8088/6)

8035/23 (8035/10)

8035/25 (8035/16)

8046/12 (8046/7)

8048/6 (8048/1)

8056/10 (8056/5)

8057/4 (8057/1)

8069/2 (8069/1)

8070/4 (8070/3)

8084/5 (8084/4)

8085/10 (8085/4)

8088/11 (8088/7)

8099/5 (8099/1)

8099/7 (8099/3)

8153/1 (8153)

8150/5 (8150/2)

8150/3 (8150/1)

8149/4 (8149/2)

8149/6 (8149/3)

8146/3 (8146/1)

8146/5 (8146/2)

7933/3 (7933/2)

7934/14 (7934/10)

7963/4 (7963/2)

7947/2 (7947)

7988/8 (7988/4)

8157/22 (8157/12)

8157/20 (8157/11)

8157/24 (8157/14)

8157/18 (8157/7)

8158/15 (8158/8)

8158/18 (8158/9)

8158/21 (8158/12)

8158/22 (8158/13)

8178/4 (8178/1)

8178/7 (8178/2)

8179/2 (8179)

8180/1 (8180)

8181/1 (8181)

8184/4 (8184/3)

8186/7 (8186/2)

7990/2 (7990)

7889/4 (7889/1)

7973/3 (7973/2)

8509/7 (8509)

8509/5 (8509)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

 

  1. nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
    w całości:

8541/1;

 

  1. nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – umocnienie rowu przydrożnego:

7629/4, 7869/4, 7869/5, 7859/2, 7879, 7882;

 

  1. nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów:

8541/3 (8541/2);

 

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

 

jednostka ewidencyjna Szaflary [121114_2], obręb ewidencyjny Bańska Niżna [0001]:

 

  1. nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

 

5701/13 (5701/9)

5701/11 (5701/7)

5700/33 (5700/20)

5700/35 (5700/26)

5700/37 (5700/27)

5700/29 (5700/6)

5700/31 (5700/10)

6052/5 (6052)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem).

zgodnie z załącznikiem nr 3 – Projekt budowlany pn.: Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z" nr 1653K Szaflary – Ząb (budowa chodnika) w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna – km 0+000 - km 0+825.42.

Decyzją nr Z-5/18 z dnia 30.5.2018r. zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).