Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi Niwa – Grel w miejscowości Nowy Targ w km 0+000.00 – 1+296.63" | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi Niwa – Grel w miejscowości Nowy Targ w km 0+000.00 – 1+296.63"

data wystawienia: 22.06.2018
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późniejszymi zmianami – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 06.06.2018r. została wydana decyzja nr Z-7/18, znak: BA.6740.4.4.2018.BB dla Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Piotra Kowalczyka, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ, adres do korespondencji: ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

BUDOWA DROGI NIWA – GREL  W MIEJSCOWOŚCI NOWY TARG W KM 0+000.00 – 1+296.63.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Nowy Targ – Gmina Miasto Nowy Targ powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna: Nowy Targ [121101_1]; obręb ewidencyjny: Nowy Targ [0001]:

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

2215/11 (2215/8), 2214/4 (2214/2), 2215/13 (2215/9), 2225/1 (2225), 2224/2 (2224), 2228/4 (2228/1), 2244/30 (2244/22), 2244/32 (2244/15), 2230/8 (2230/4), 2230/6 (2230/3), 2242/1 (2242), 2256/8 (2256/3), 2257/7 (2257/3), 2258/4 (2258/1), 2259/4 (2259/1), 2260/4 (2260/1), 2261/4 (2261/1), 2262/6 (2262/4), 2264/6 (2264/4), 2265/4 (2265/1), 2266/4  (2266/1), 2267/2 (2267), 2268/2 (2268), 2306/11 (2306/7), 2306/13 (2306/8), 2307/4 (2307/3), 2308/3 (2308/2), 2309/1 (2309), 2305/1 (2305), 2304/2 (2304), 2310/1 (2310), 2311/10 (2311/2), 2311/6 (2311/1), 2312/5 (2312/1), 2311/12 (2311/4), 2311/14 (2311/5), 2233/2 (2233), 1841/2 (1841), 1840/2 (1840), 1552/13 (1552/5), 2314/2 (2314), 2315/2 (2315), 2316/5 (2316/1), 2317/5 (2317/1), 2318/10 (2318/8), 1552/15 (1552/4), 1552/17 (1552/1), 2320/2 (2320), 2323/7 (2323/1), 2323/9 (2323/2), 2323/11 (2323/3), 1551/16 (1551/6), 1551/18 (1551/8), 2323/13 (2323/4), 2323/15 (2323/5), 2322/2 (2322), 2323/16 (2323/5), 1538/11 (1538/5), 1538/13 (1538/6), 1537/11 (1537/4), 2324/9 (2324/7), 2353/19 (2353/12), 2353/21 (2353/13), 2353/23 (2353/14), 2353/25 (2353/9), 2353/27 (2353/10), 2377/7 (2377/3), 1537/13 (1537/5), 2383/4 (2383/1);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości
i będą przeznaczone pod drogę
, w nawiasie podano numery działek przed podziałem)

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
    w całości:

2230/5, 2243, 2312/4, 1552/10, 1551/12, 2321, 1558/3, 2353/15, 2353/16, 2353/17, 2353/4, 2377/1, 2376, 2378/4;

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

2334/1;

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, przyłącza):

2384, 2378/3, 2378/2, 2377/4, 2354/9, 19268 oraz 2383/3 (2383/1), 2377/6 (2377/3), 2353/26 (2353/10), 1537/14 (1537/5).

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz tych, które powstaną
w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym przeznaczeniu
, w nawiasie podano numery działek przed podziałem).

zgodnie z załącznikiem nr 3 – Projekt budowlany pn.: BUDOWA DROGI NIWA – GREL W MIEJSCOWOŚCI NOWY TARG W KM 0+000.00 – 1+296.63

Decyzją nr Z-7/18 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Nowy Targ – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).