Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogoweji pod nazwą: "Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000,00 – 0+168,62" | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogoweji pod nazwą: "Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000,00 – 0+168,62"

data wystawienia: 19.07.2018
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z późn.zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2017r., poz. 1496 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Grzegorza Szurka, ul. Świt 14, 33-300 Nowy Sącz, złożony w dniu 27.06.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.10.2018.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

ROZBUDOWA ULICY ZALEWOWEJ W NOWYM TARG W KM 0+000,00 – 0+168,62

KATEGORIA DROGI: DROGA GMINNA

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Nowy Targ – Gmina Miasto Nowy Targ powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna: Nowy Targ [121101_1]; obręb ewidencyjny: Nowy Targ [0001]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

Lp.

Nr działki po podziale,
z przeznaczeniem
pod drogę

Nr działki przed podziałem

Lp.

Nr działki po podziale,
z przeznaczeniem
pod drogę

Nr działki przed podziałem

1.

15352/7

15352/3

16.

15400/6

15400/3

2.

15353/3

15353/1

17.

15401/5

15401/2

3.

15354/3

15354/1

18.

15401/6

15401/3

4.

15355/1

15355

19.

15402/4

15402/3

5.

15358/8

15358/1

20.

15403/9

15403/1

6.

15359/7

15359/1

21.

15405/9

15405/1

7.

15360/6

15360/2

22.

15406/5

15406/2

8.

15393/10

15393/3

23.

15407/6

15407/2

9.

15393/12

15393/5

24.

15408/7

15408/4

10.

15398/5

15398/2

25.

15408/9

15408/5

11.

15398/6

15398/3

26.

15409/5

15409/3

12.

15398/7

15398/3

27.

15410/2

15410

13.

15399/5

15399/2

28.

15412/7

15412/2

14.

15399/6

15399/3

29.

15412/9

15412/3

15.

15400/5

15400/2

 

 

 

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
    w całości:

15407/1, 15356/1, 15357/1, 15405/2, 15403/2, 15402/2, 15393/6;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy zjazdów:

15322/4, 15352/4, 15352/8 (15352/3), 15359/6 (15359/1), 15360/1, 15360/5 (15360/2), 15410/1 (15410), 15409/4 (15409/3);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem).

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna):

14354/4 (15354/1), 15355/2 (15355), 15360/3, 15360/5 (15360/2);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem).

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa):

15357/2;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (droga miejska – ul. Po Wale):

15322/4.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).