Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute–Klikuszowa–Obidowa klasy Z w km 4+817,84÷km 5+852,00 oraz w km 5+970,00÷km 6+912,05 w m. Klikuszowa i Obidowa. Etap II" | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute–Klikuszowa–Obidowa klasy Z w km 4+817,84÷km 5+852,00 oraz w km 5+970,00÷km 6+912,05 w m. Klikuszowa i Obidowa. Etap II"

data wystawienia: 21.08.2017
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 11.08.2017r. została wydana decyzja nr Z-9/17, znak: BA.6740.4.6.2017.BB dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, reprezentowany przez pełnomocnika: Panią Jadwigę Zbiegień, Al. Jurajska 7B, 32-083 Balice, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa klasy Z

w km 4+817,84 ÷ km 5+852,00 oraz w km 5+970,00 ÷ km 6+912,05

w m. Klikuszowa i Obidowa. Etap II

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowościach Klikuszowa i Obidowa - Gmina Nowy Targ; powiat nowotarski; województwo małopolskie:

jednostka ewidencyjna 121109_2 Nowy Targ, obręb ewidencyjny 0006 Klikuszowa:

· nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

6019/189 (6019/165), 2658/26 (2658/11), 2658/24 (2658/4), 4231/9 (4231/7), 4211/6 (4211/5), 4157/23 (4157/15), 4157/21 (4157/3), 5971/1 (5971), 4147/1 (4147), 4121/5 (4121/2), 4121/3 (4121/1), 4117/8 (4117/5), 4089/1 (4089), 4091/3 (4091/2), 4071/6 (4071/3), 4073/1 (4073), 4023/3 (4023/2), 4026/3 (4026/2), 4025/4 (4025/3), 4020/8 (4020/4), 4020/6 (4020/2), 3985/1 (3985), 6019/184 (6019/105), 5973/1 (5973), 3995/5 (3995/1), 3995/3 (3995/2), 3984/4 (3984/1), 3987/7 (3987/3), 3987/5 (3987/4), 3957/3 (3957/2), 3937/1 (3937), 3286/11 (3286/6), 3286/16 (3286/8), 3899/2 (3899/1), 3875/5 (3875/1), 3875/3 (3875/2), 3874/4 (3874/3), 3843/1 (3843), 3841/1 (3841), 3840/1 (3840), 5981/1 (5981), 3731/5 (3731/2), 3730/1 (3730), 3731/3 (3731/1), 3721/5 (3721/1), 3286/14 (3286/7), 3721/3 (3721/2), 3286/12 (3286/6), 3286/9 (3286/5), 3720/3 (3720/2), 3682/1 (3682), 3681/1 (3681), 3679/1 (3679), 3678/1 (3678), 3677/1 (3677), 5983/1 (5983), 3631/7 (3631/2), 3631/5 (3631/3), 6019/182 (6019/64), 6019/180 (6019/65), 5984/1 (5984), 6019/178 (6019/66), 6019/176 (6019/67), 6019/174 (6019/68), 6019/172 (6019/132), 6019/186 (6019/141)

(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

· nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
w całości:

6019/99, 6019/103, 6019/143, 6019/139, 6019/140;

· nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów:

4210/13, 4211/4, 4212/1, 4157/24 (4157/15), 2658/25 (2658/4), 4073/2 (4073), 4023/4 (4023/2), 4020/7 (4020/2), 3721/6 (3721/1), 3631/8 (3631/2), 3631/6 (3631/3), 6019/183 (6019/64)

(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano pogrubione numery działek istniejących oraz działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną
w dotychczasowym władaniu
, w nawiasie podano numery działek przed podziałem)

· nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych:

5983/2 (5983);

(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano pogrubione numery działek istniejących oraz działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną
w dotychczasowym władaniu
, w nawiasie podano numery działek przed podziałem)

· nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

3286/13 (3286/6), 6019/145

(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano pogrubione numery działek istniejących oraz działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną
w dotychczasowym władaniu
, w nawiasie podano numery działek przed podziałem)

· nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

6022/1, 6019/145, 6020;

jednostka ewidencyjna 121109_2 Nowy Targ, obręb ewidencyjny 0012 Obidowa:

· nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

3520/71 (3520/31), 46/10 (46/7), 46/11 (46/7), 106/18 (106/12), 106/16 (106/9), 108/10 (108/9), 161/13 (161/2), 161/11 (161/9), 180/10 (180/3), 180/8 (180/1), 180/6 (180/4), 420/23 (420/1), 420/21 (420/5), 440/9 (440/6), 440/7 (440/2), 547/1 (547), 560/14 (560/4), 560/12 (560/3), 560/10 (560/8), 572/24 (572/14), 572/22 (572/12), 572/20 (572/10), 572/18 (572/9), 572/16 (572/5), 570/3 (570/1), 582/12 (582), 587/4 (587/3), 590/6 (590/2), 626/8 (626/6), 3520/68 (3520/9), 3520/66 (3520/10), 3520/64 (3520/11), 3520/62 (3520/12), 3520/60 (3520/13), 3520/58 (3520/14), 3520/56 (3520/15), 3520/54 (3520/16), 3520/52 (3520/29), 789/5 (789/4), 785/4 (785), 907/1 (907), 996/14 (996/5), 996/12 (996/7), 3438/8 (3438/1), 996/10 (996/2), 998/11 (998/6), 998/9 (998/4), 1034/2 (1034/1), 1035/13 (1035/7), 1035/11 (1035/5), 1035/9 (1035/3), 1038/8 (1038/5), 1038/6 (1038/2), 1040/7 (1040/1), 1040/5 (1040/3), 1058/2 (1058/1), 1112/1 (1112), 1113/6 (1113/3), 1113/4 (1113/2), 1306/3 (1306/2), 1292/15 (1292/11), 1292/16 (1292/9), 3520/49 (3520/17), 786/14 (786/3), 786/10 (786/6), 786/12 (786/5), 786/9 (786/6), 786/7 (786/4), 906/2 (906/1), 996/8 (996/1), 3520/47 (3520/20), 3520/45 (3520/22), 3520/43 (3520/23), 3520/41 (3520/24), 3520/39 (3520/25), 1292/12 (1292/7)

(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

· nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
w całości:

106/15;

· nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów:

161/14 (161/2), 161/12 (161/9), 560/13 (560/3), 560/11 (560/8), 785/5 (785), 998/10 (998/4)

(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano pogrubione numery działek istniejących oraz działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną
w dotychczasowym władaniu
, w nawiasie podano numery działek przed podziałem)

· nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych:

420/22 (420/5);

(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano pogrubione numery działek istniejących oraz działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną
w dotychczasowym władaniu
, w nawiasie podano numery działek przed podziałem)

· nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

440/10 (440/6), 785/5 (785);

(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano pogrubione numery działek istniejących oraz działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną
w dotychczasowym władaniu
, w nawiasie podano numery działek przed podziałem)

· nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

3522, 3523/3;

zgodnie z załącznikiem nr 3 – Projekt budowlany pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa klasy Z w km 4+817,84 ÷ km 5+852,00 oraz w km 5+970,00 ÷ km 6+912,05w m. Klikuszowa i Obidowa. Etap II

Decyzją nr Z-9/17 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości.

Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy).

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.25, II piętro, w godzinach urzędowania).

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę oraz w dniu odbioru zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).