Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu km 1+104,75–km 2+182,50" | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu km 1+104,75–km 2+182,50"

data wystawienia: 28.08.2017
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 25.08.2017 r. została wydana decyzja nr Z - 10/17, znak: BA.6740.4.10.2017.SP dla Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Duda – Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, ul. M. Konopnickiej 11 A, 34-436 Maniowy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu

km 1 + 104,75 – km 2 + 182,50.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych miejscowości Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie, jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ, obręb ewid. 0001 Nowy Targ:

1. działki znajdujące się w całości w liniach rozgraniczających, będące własnością Gminy Miasta Nowy Targ: 1450/2, 1447/2, 869/12, 531/1, 1457/6, 869/18, 1458/2, 1487/6, 1487/11, 867/27, 569/18, 1486/5, 1459/4, 867/31, 1459/6, 867/19, 1486/7, 1460/2, 575/4, 867/21, 1486/9, 576/1, 577/1, 1485/1, 1461/2, 1464/5, 1463/2, 1483/5, 1462/4, 1483/7, 1476/4, 1482/4, 865/4, 864/12, 864/10, 584/3, 864/8, 861/1, 843/3,

2. działki znajdujące się w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod inwestycję przejmowane
w całości:
863, 529/6, 523/19, 523/17, 523/23, 523/25, 523/21, 523/15, 523/13, 523/27, 869/10, 557/1, 548/1, 558/1, 547/1, 561/1, 562/3, 530/2, 563/1, 19596/4, 564/1, 19596/6, 565/3, 869/16, 566/1, 567/1, 1457/2, 568/1, 569/8, 569/10, 569/12, 869/20, 867/23, 569/14, 867/25, 1458/4, 569/16, 867/29, 569/20, 575/8, 575/6, 866/2, 1483/6, 581/3, 582/3, 1483/8, 583/3, 1482/6, 1481/4, 583/8, 583/9, 1481/6, 841/1, 843/1, 583/7,

3. działki znajdujące się w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod inwestycję w wyniku podziału: 529/8 (529/3), 529/10 (529/4), 530/3 (530/1), 531/3 (531/2), 584/6 (584/4), 862/3 (862), 861/3 (861/2), 841/7 (841/2), 1482/10 (1482/7), 1482/12 (1482/5), 1485/3 (1485/2), 1487/13 (1487/2), 1487/15 (1487/3), 1450/7 (1450/4), 1447/4 (1447/1), 1447/6 (1447/2), 1479/8, 1479/9 (1479/2), 864/15 (864/2), 864/17 (864/7), 1442/2 (1442), 1536/1 (1536), 624/1 (624),

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; numery działek zaznaczone pogrubionym drukiem
– działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

4. działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8e ustawy o ZRID: 531/4 (531/2),

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; numery działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału, pozostające w dotychczasowym użytkowaniu)

5. działki objęte zajęciem terenu wód płynących na czas realizacji inwestycji drogowej na podstawie art. 20a ustawy o ZRID: 1480

6. działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy zjazdów na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8h ustawy o ZRID: 1487/4, 1487/16 (1487/3), 1487/14 (1487/2), 1487/12,1486/6, 1461/1, 1464/4, 1463/1, 1462/3, 1476/3,1482/11 (1482/7), 1481/5, 1477, 1478, 1479/1, 835/3, 838/1, 1479/7 (1479/2), 864/14 (864/2), 581/5, 867/20, 577/2, 576/2, 575/5, 558/2

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem;

numery działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz powstałe w wyniku podziału i pozostające
w dotychczasowym użytkowaniu);

Decyzją nr Z-10/17 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości.

Informuje się, że wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Gminy Miasta Nowy Targ – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy).

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości podlegających podziałowi z przeznaczeniem pod przedmiotową inwestycję drogową są zobowiązani do niezwłocznego wydania ww. nieruchomości i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji (art. 17 ust.1 Specustawy).

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano - Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.33, II piętro, w godzinach urzędowania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z prowadzącym sprawę, terminu wglądu do akt).

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).