Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Waksmund o dł. ok. 900m (wzdłuż potoku Kowaniec Mały), km 0+000,00 – km 0+968,12 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Waksmund o dł. ok. 900m (wzdłuż potoku Kowaniec Mały), km 0+000,00 – km 0+968,12

data wystawienia: 27.09.2017
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2017r., poz. 1496),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Wójta Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ,  reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Jadwigę Zbiegień – Pracownia Projektowa Zbiegień, Al. Jurajska 7b, 32-083 Balice, złożonyw dniu18.08.2017r., skorygowany w dniu22.09.2017r.zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.18.2017.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Waksmund o dł. ok. 900m (wzdłuż potoku Kowaniec Mały), km 0+000,00 – km 0+968,12

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Waksmund – Gmina Nowy Targ; powiat nowotarski; województwo małopolskie –jednostka ewidencyjna 121109_2 Nowy Targ, obręb ewidencyjny 0020 Waksmund:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przeznaczone pod drogę w całości:

6357,

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegające podziałowi:

5603/1 (5603); 6976/1 (6976); 5604/1 (5604); 6356/3 (6356);6356/1 (6356); 6358/1 (6358); 6356/2 (6356); 6359/3 (6359/1); 6370/20 (6370/1); 6360/2 (6360); 6370/21 (6370/1); 6365/5 (6365/1); 6365/3 (6365/2); 6370/14 (6370/2); 6363/1 (6363); 6370/18 (6370/6); 6370/11 (6370/5); 6370/8 (6370/4); 6410/11 (6410/6); 7344/6 (7344/1); 7344/3 (7344/2); 6410/7 (6410/3); 6408/1 (6408); 6410/8 (6410/3); 6406/2 (6406); 6405/1 (6405); 6406/1 (6406); 6401/1 (6401); 7186/1 (7186); 6403/1 (6403); 6384/1 (6384),

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów:

6358/2 (6358); 6356/5 (6356); 6363/2 (6363); 6370/17 (6370/2); 6370/9 (6370/4); 6370/10 (6370/4); 7344/7 (7344/1); 6410/9 (6410/3); 6406/3 (6406); 6401/2 (6401)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych:

6976/2 (6976)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek budowy i przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

6356/5 (6356); 6358/2 (6358); 6370/9 (6370/4); 6370/10 (6370/4); 6410/13 (6410/6); 7344/9 (7344/1); 7344/8 (7344/1); 7344/5 (7344/2); 6410/10 (6410/3); 6408/3 (6408); 6405/2 (6405); 6401/6 (6401); 6401/5 (6401); 6403/2 (6403); 6401/4 (6401); 6384/2 (6384) oraz 6380;

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

7012.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).