Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania ws. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary - Ostrowsko klasy Z w miejscowości Szaflary, km 6+764,80 – km 7+658,35” | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania ws. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary - Ostrowsko klasy Z w miejscowości Szaflary, km 6+764,80 – km 7+658,35”

data wystawienia: 2.11.2017
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1496),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek:

Zarządu Powiatu Nowotarskiego,
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ,

działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

reprezentowanego przez pełnomocnika:

Panią Jadwigę Zbiegień, zam. Aleja Jurajska 7B, 32-083 Balice,

z dnia: 02.10.2017 r.(data wpływu: 04.10.2017 r.),skorygowany w dniu 30.10.2017 r.,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary - Ostrowsko klasy Z

(budowa chodnika i ścieżki rowerowej) w miejscowości Szaflary,

km 6+764,80 – km 7+658,35”

 

(poszerzenie pasa jezdni drogi, budowa chodnika dla pieszych oraz pochylni dla pieszych, budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa kanalizacji deszczowej i drenażu, przebudowa zjazdów, budowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów, budowa ścieków przykrawężnikowych, rozbiórka istniejących elementów zagospodaro-wania).

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w: jednostka ewidencyjna Szaflary [121114_2], obręb Szaflary [0006], powiat nowotarski, województwo małopolskie:

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przeznaczonych pod drogę w całości:

8576; 8578; 8577; 8579;

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:

8506/9 (8506/1); 7558//10 (7558/6); 7572/11 (7572/5); 7572/9 (7572/6); 7575/14 (7575/10); 7575/12 (7575/11); 7575/16 (7575/5); 7576/10 (7576/7); 7578/3 (7578/2); 7594/1 (7594); 7594/2 (7594); 7599/1 (7599); 7601/1 (7601); 7602/1 (7602); 7603/1 (7603); 7612/7 (7612/1); 7612/5 (7612/2); 7618/4 (7618/1); 7870/12 (7870/1); 7872/15 (7872/3); 7872/17 (7872/4); 7872/19 (7872/5); 7872/21 (7872/6); 7872/23 (7872/7); 7872/25 (7872/8); 8543/5 (8543/1); 8543/3 (8543/2); 8587/1 (8587);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem;nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

  • pozaliniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów:

7558/11 (7558/6); 7572/12 (7572/5); 7572/10 (7572/6); 7575/15 (7575/10); 7575/17 (7575/5); 7599/2 (7599); 7576/8; 7576/5; 7576/4; 7610/4; 7610/2; 7558/5; 7612/6 (7612/2); 7872/18 (7872/4); 7872/26 (7872/8); 8543/6 (8543/1); 8543/4 (8543/2); 7872/24 (7872/7); 7576/11 (7576/7);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz powstałe w wyniku podziału, na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów);

  • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych:

8509;

  • pozaliniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

7232;

  • pozaliniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek budowy sieci kanalizacji deszczowej:

7594/3 (7594); 8508;

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz powstałe w wyniku podziału, na których zachodzi obowiązek budowy sieci kanalizacji sanitarnej);

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania,
w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
(ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.27, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610 767).

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez wnioskodawcę,
a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).