Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowościach Ochotnica Dolna i Tylmanowa | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowościach Ochotnica Dolna i Tylmanowa

data wystawienia: 7.09.2017
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2015r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Justynę Polaczek, ul. Mościckiego 21, 34-470 Czarny Dunajec,

złożony w dniu 04.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.14.2017.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa - Tylmanowa –

budowa chodników w miejscowościach Ochotnica Dolna, Tylmanowa

w km 23+387,40 – 24+195,10

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowościach Tylmanowa i Ochotnica Dolna – Gmina Ochotnica Dolna; powiat nowotarski; województwo małopolskie:

jednostka ewidencyjna 121110_2 Ochotnica Dolna, obręb ewidencyjny 0001 Ochotnica Dolna:

· nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

353/49 (353/8), 353/46 (353/5), 353/47 (353/5), 354/5 (354/4), 15855/2 (15855), 355/13 (355/12),

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

· nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
w całości:

15854, 354/3,

jednostka ewidencyjna 121110_2 Ochotnica Dolna, obręb ewidencyjny 0003 Tylmanowa:

· nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

6354/19 (6354/5), 3/18 (3/5), 3/20 (3/8), 6354/20 (6354/6), 12/13 (12/5), 12/15 (12/6), 12/11 (12/2), 12/8 (12/1), 12/9 (12/1), 6354/16 (6354/2), 6526/1 (6526), 237/7 (237/3), 237/9 (237/4), 6354/22 (6354/8), 146/20 (146/5), 146/18 (146/4), 146/26 (146/15), 146/16 (146/3), 146/24 (146/14), 146/22 (146/13), 31/6 (31/2), 31/4 (31/1), 6354/24 (6354/9), 3/17 (3/4), 3/23 (3/14), 3/25 (3/15), 6354/27 (6354/14), 20/4 (20/2), 14/4 (14/3), 227/6 (227/2), 227/4 (227/1),

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

· nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
w całości:

6362, 20/3 13/3, 14/2, 6574, 6354/15,

· nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

6483/12.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).