Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowości Łapsze Wyżne | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowości Łapsze Wyżne

data wystawienia: 8.09.2017
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1496),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek:

Zarządu Powiatu Nowotarskiego,
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ,

działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

reprezentowanego przez pełnomocnika:

Pana Piotra Kowalczyk, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ,

adres koresp. ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

z dnia: 02.08.2017 r. (data wpływu: 16.08.2017 r.)

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne - Jurgów (budowa chodnika)
w miejscowości Łapsze Wyżne w km 0+188,00– km 0+688,62.

(przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowań, przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa wylotów kanalizacji deszczowej, prace rozbiórkowe).

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w: jednostka ewidencyjna Łapsze Niżne [121108_2], obręb Łapsze Wyżne [0006], powiat nowotarski, województwo małopolskie:

· w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi: 3823/11 (3823), 3667/2 (3667), 3668/2 (3668), 3670/2 (3670), 3671/2 (3671), 3672/2 (3672), 3674/2 (3674), 3675/2 (3675), 3676/2 (3676), 3677/2 (3677), 3678/2 (3678), 3679/2 (3679), 3680/2 (3680), 4029/2 (4029), 4030/5 (4030/2), 4030/7 (4030/3), 4031/2 (4031), 4035/2 (4035), 4036/2 (4036), 4037/2 (4037), 4038/2 (4038), 4046/1 (4046), 4047/1 (4047), 4049/3 (4049/1);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem;nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

· poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, niezbędnych do realizacji inwestycji - teren wód płynących: 3822.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.27, II piętro,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 18 26 10 767
).

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez Wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).