Obwieszczenie dot.postępowania administracyjne ws.wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn:Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z Ludźmierz - Pyzówka w miejscowości Ludźmierz | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie dot.postępowania administracyjne ws.wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn:Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z Ludźmierz - Pyzówka w miejscowości Ludźmierz

data wystawienia: 20.05.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek: Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ,  działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, adres koresp. ul. M. Konopnickiej 11 A, 34-436 Maniowy, z dnia: 16.04.2019 r. (data wpływu: 16.04.2019 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

„Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka w km 0+236,40 – 0+940,50 w miejscowości Ludźmierz”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w: jednostka ewidencyjna Nowy Targ [121109_2], obręb Ludźmierz [0011], powiat nowotarski, województwo małopolskie:

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:

5407/4 (5407), 1927/20 (1927/12), 1927/22 (1927/17), 1927/24 (1927/7), 1927/26 (1927/4), 1927/28 (1927/3), 1927/30 (1927/2), 1927/32 (1927/8), 1956/8 (1956/6), 1956/10 (1956/3), 1956/12 (1956/4), 1923/2 (1923), 1921/6 (1921/4), 1914/6 (1914/3), 1914/8 (1914/4), 1906/5 (1906/3), 1905/14 (1905/12), 1905/16 (1905/9), 1905/18 (1905/5), 1905/20 (1905/6), 1902/2 (1902), 1900/4 (1900/1), 1897/2 (1897), 1896/2 (1896), 1893/2 (1893), 1904/1 (1904), 1899/1 (1899), 1898/1 (1898), 1894/1 (1894), 1891/1 (1891), 1890/1 (1890), 1887/1 (1887), 1886/5 (1886/2), 1886/7 (1886/3), 1885/12 (1885/1), 1884/12 (1884/1), 1883/15 (1883/3), 1882/20 (1882/3), 1881/10 (1881/1), 1880/10 (1880/1), 1879/10 (1879/1), 1878/8 (1878/6), 1878/14 (1878/12), 1868/4 (1868/1), 5698/4 (5698/2), 1863/2 (1863), 1859/2 (1859), 1858/2 (1858), 1853/2 (1853), 1852/2 (1852), 1849/2 (1849), 1848/2 (1848), 1847/2 (1847), 1846/4 (1846/2), 1846/6 (1846/1), 1845/2 (1845), 1839/5 (1839/1), 1840/11 (1840/7), 1840/13 (1840/3), 1841/5 (1841/1), 1842/1 (1842), 1812/6 (1812/2), 1812/8 (1812/3), 1811/4 (1811/1), 1810/1 (1810), 1805/3 (1805/2), 1805/5 (1805/1), 1809/4 (1809/2), 1809/6 (1809/1), 1808/2 (1808), 1807/2 (1807), 1806/4 (1806/1), 1806/6 (1806/2), 1802/2 (1802), 1798/2 (1798), 1797/4 (1797/2), 1797/6 (1797/1), 1791/5 (1791/3), 1791/7 (1791/2), 1791/9 (1791/1), 1790/4 (1790/1), 1790/6 (1790/2), 1787/2 (1787), 1786/2 (1786), 1783/2 (1783), 1782/2 (1782), 1779/2 (1779), 1776/2 (1776), 1773/2 (1773), 1770/2 (1770),

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę).

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.27, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 18 26 10 767).

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez Wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).