Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste położonych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste położonych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem

data wystawienia: 28.09.2017
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

 

przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

 

w trybie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) w zwiazku z art. 10 ust. 5j ustawy o ochronie przyrody ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.  ), sporządzony stosownie do art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

1.  Oznaczenie nieruchomości: działka ewid. nr 6915/2 poł. w Krościenku n/D. objęta księgą wieczystą nr NS1T/00103263/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział VKsiąg Wieczystych, w kórej w dziale II jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa.

 

2.  Powierzchnia nieruchomości: 1193 m2.

 

3. Opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana, stanowi część kompleksu łąkowego o lokalnej nazwie Kras, znajduje się w granicach Pienińskiego Parku Narodowego.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:

     Przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze, który nie jest objęty 
obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Działka przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 01 stycznia 2111 r.  na rzecz Pienińskiego Parku Narodowego na cele ochrony przyrody.

 

5. Forma oddania w użytkowanie wieczyste: bezprzetargowa w formie umowy notarialnej.

 

6. Wartość nieruchomości (gruntu): 12.000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych ).

Zgodnie z art. 10 ust. 5l ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości
w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat.

 

7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego: Zgodnie z art. 10 ust. 5m ustawy
o ochronie przyrody od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

 

8. Termin wywieszenia:

    21 dni, tj. 28.09.2017 r. – 18.10.2017 r.