Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w miejscowości Nowy Targ | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w miejscowości Nowy Targ

data wystawienia: 28.06.2018
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do oddania w użyczenie

w  trybie  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości: działki ewid. nr 19634/2 i 4618/1 poł. w Nowym Targu objęte księgą wieczystą nr NS1T/00109963/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych. 

 

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie: łącznie 0,2933 ha

 

3. Opis nieruchomości:  Działki niezabudowane wykorzystywane jako droga dojazdowa do nieruchomości położonych w terenie oznaczonym symbolem MN.28 w mpzp Nowy Targ 24 (Dział).

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział) działki ewid. nr 19634/2 i 4618/1 przeznaczone są pod drogę publiczną (oznaczoną symbolem KDW.3).                                    

    

5. Forma przekazania: umowa użyczenia na okres 3 lat

 

 

6. Termin wywieszenia:

      21 dni, tj. 28 czerwca 2018 r. – 18 lipca 2018 r.