Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie położonej w miejscowości Nowy Targ, ul. Szpitalna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie położonej w miejscowości Nowy Targ, ul. Szpitalna

data wystawienia: 28.06.2018
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do oddania w użyczenie

w  trybie  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewid. nr 4482/13 poł. w Nowym Targu objęta księgą wieczystą nr NS1T/00109963/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.  

 

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie: 1,2094 ha

 

3. Opis nieruchomości:  Działka stanowiąca pas drogowy drogi gminnej – ulicy Szpitalnej     w Nowym Targu.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział) działka ewid. nr 4482/13 oznaczona jest symbolem KDL.1 – teren przeznaczony dla lokalizacji drogi publicznej klasy lokalnej.                                   

   

5. Forma przekazania: umowa użyczenia na okres 3 lat.

 

 

6. Termin wywieszenia:

      21 dni, tj. 28.06.2018 r. – 18.07.2018 r.