DPS w Rabce-Zdroju: Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

DPS w Rabce-Zdroju: Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

data wystawienia: 15.05.2013
status: zamknięte

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

1. Nazwa i siedziba jednostki: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4, 34-700 Rabka - Zdrój

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4, 34-700 Rabka – Zdrój, 31 maj 2013 r.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Pojazd można obejrzeć na terenie jednostki w obecności pracownika DPS, po uprzednim uzgodnieniu terminu, nr tel. 18 2680434 w godzinach 800-1400 w dni powszednie.

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

lp

Rodzaj sprzętu

Rok produkcji

uwagi

Cena wywoławcza

wadium

1

samochód osobowy marki RENAULT TRAFIC MICRO-BUS

1996

Numer rejestracyjny: KNT 32C7

pojemność/moc silnika 2165cm3/70kW

rodzaj paliwa - benzyna

rok produkcji: 1996

przebieg: ok. 202000 km

kolor nadwozia : czerwony

rodzaj nadwozia: minibus 4 drzwiowy

rodzaj skrzyni biegów – manualna, 5 biegowa,

Nr VIN VF1T5XE0515264645

Masa własna/całkowita 1550/2400 Kg

5300 zł

265 zł

Dodatkowe informacje:

 • pojazd sprawny technicznie, gotowy do jazdy
 • nadwozie wymaga poprawek lakierniczych
 • pęknięty zderzak przedni
 • uszkodzony mechanizm podnoszenia szyby w drzwiach kierowcy
 • data ważności badania technicznego: 23.11.2013 r.
 • drugi komplet opon na felgach stalowych

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. 265,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć złotych).
 2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4, NRB 32 1540 1115 2111 6051 4323 0001 z dopiskiem „wadium na sprzedaż samochodu osobowego”.
 3. Wadium wniesione na konto uznaje się za wniesione w terminie jeżeli uznanie go na rachunku bankowym Sprzedawcy nastąpiło do dnia 29 maja 2013 r.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Cena wywoławcza 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych).

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta, której wzór można pobrać ze strony internetowej DPS lub w siedzibie jednostki powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, kontakt telefoniczny lub e-mailowy oferenta,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
 • potwierdzenie wniesienia wadium.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

 • Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „AUTO-OFERTA” należy składać do godz. 10.00 dnia 31 maja 2013 r. w siedzibie DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4, Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10.15

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Rabce - Zdroju nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

11. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 7 ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

12. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.

13. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert zakupu z tą samą ceną, pomiędzy oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, zgodnie z § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

14. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 1. Umowa sprzedaży samochodu osobowego zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia wyboru nabywcy.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w terminie określonym w umowie.

15. Wszelkie pytania dotyczące przetargu należy kierować na adres pocztowy Sprzedającego, e-mail: dpsrabka@nowotarski.pl lub telefonicznie 18 2680434. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Anna Sawina.