ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.156.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.156.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych

status: zamknięte

 

 

                              Nowy Targ, 11.03.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.156.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Usługi wykonania operatów szacunkowych                                                                                                                                                                                                                          

Sporządzanie w 2020 r. operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego, niezbędnych tut. Urzędowi do ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego a także ustalenia wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

 1. Cena jednostkowa dotyczy operatu szacunkowego wyceny nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą. 
 2. Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:
 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65);
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.);
 • Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny;
 • innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
 • Kodeksem Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych,

tj. rzetelnie, uczciwie, bezstronnie, z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

 1. W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do występowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu, przed sądami powszechnymi oraz do uczestnictwa w spotkaniach z udziałem stron prowadzonego postępowania, jak również do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie               12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest uzasadnić przyjęty sposób wyceny
  oraz wskazać i wyjaśnić przesłanki, które doprowadziły do przedstawionych konkluzji w sposób logiczny, spójny i wiarygodny.

 

UWAGA:

W ofercie wykonawca winien określić cenę jednostkową operatu szacunkowego.

Należność za wykonane zlecenie będzie iloczynem ceny jednostkowej i ilości operatów szacunkowych.

Zlecenia będą dokonywane sukcesywnie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,   stąd

dopuszczenie wystawiania faktur cząstkowych za poszczególne etapy prac wykonanych w terminach

wynikających ze zlecenia.

 

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781.

Pracownik prowadzący – Pan Łukasz Trzciński

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji:  do 4 tyg. od otrzymania zlecenia

Termin oddania wszystkich opracowań nie może przekroczyć 30 listopada 2020 r.


4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 18.03.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
11.03.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
11.03.2020
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
11.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
11.03.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
11.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
11.03.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
11.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
11.03.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
11.03.2020
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
18.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
18.03.2020