ROZPOZNANIE RYNKU: PB.033.35.2020.CN - „Świadczenie usług przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych” w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: PB.033.35.2020.CN - „Świadczenie usług przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych” w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 2020-12-02

Nasz znak: PB.033.35.2020.CN

 

 

 

 

                                                        ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień

Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30 000 euro

 

1.Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania  ofert

na zadanie : „świadczenie usług przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach

publicznych” w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r..

2.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy ( Przewoźnika)  na przewożenie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych z terenu  gmin Powiatu Nowotarskiego  z miejsca zdarzenia do prosektorium położonego na terenie Powiatu Nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacji zadania wynikającego z art.13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2020r poz. 1947),dotyczącego przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych ( przed ich pochowaniem), na wniosek właściwego organu ( prokuratury , policji), do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu .

4. Termin realizacji zamówienia: od 1 styczna 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- mają zarejestrowaną działalność gospodarczą,

- mają możliwość świadczenia usług całodobowo,

- posiadają środki transportu spełniające wymogi sanitarne do przewozu zwłok określone w

§ 4 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń

    i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich  (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) 

6. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy.

b) Kserokopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia.

c) Kserokopię dokumentu wystawionego przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną potwierdzającego, że Wykonawca posiada transport przystosowany do przewozu zwłok.

7.Badanie ofert:

  W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

8. Kryteria oceny ofert:

Ważne oferty będą rozpatrywane przez zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:

- Cena brutto za jednorazowy przewóz zwłok – 100 %

- Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie brutto za jednorazową usługę.

9. Warunki płatności:

 1) Płatnikiem faktury jest Powiat Nowotarski.

 2) Rozliczenie przedmiotu umowy pomiędzy stronami nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na numer konta Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

10. Termin złożenia oferty:

- Ofertę należy złożyć na Dziennik Podawczy w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu;

ul. Bolesława Wstydliwego 14 ;34-400 Nowy Targ; do dnia 17 grudnia 2020 roku do godz .15:00

11.Oferte należy przygotować w sposób następujący:

1) ofertę należy  złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

2) złożyć w kopercie opisaną adresem składającego ofertę, adresem Zamawiającego oraz napisem „OFERTA- Przewóz zwłok. Nie otwierać”;

3) dokumenty oferty powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę podpisującą ofertę.

12.Wybrany Wykonawca oraz wszyscy biorący udział w postępowaniu, zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyborze oferty. Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną ustalone.

13.Załączniki do zapytania ofertowego:

1) Formularz ofertowy.

2) Projekt umowy.

3) Informacja Administratora Danych Osobowych.

 

Osobą do kontaktu ze strony zamawiającego jest Pani Magdalena Węgrzyn

Inspektor w  Wydziale Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego

w Nowym Targu ; tel.018 26 61 337; e- mail: bezpieczeństwo@nowotarski.pl

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
2.12.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
2.12.2020
Nazwa pliku
Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
2.12.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
2.12.2020
Nazwa pliku
Projket umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
2.12.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
2.12.2020
Nazwa pliku
Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
2.12.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
2.12.2020
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
22.12.2020