Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w miejscowości Szaflary działka ewid. nr 206 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w miejscowości Szaflary działka ewid. nr 206

data wystawienia: 21.01.2021
status: zamknięte

 

 

                                    Nowy Targ, 19.01.2021

Nasz znak: GN.6821.2.40.2020.TP-W

 

    

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym

         

 

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 

 

stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.)  informuje  o wszczęciu z dniem 19 stycznia 2021 roku, na wniosek Wójta Gminy Szaflary, postępowania administracyjnego w sprawie wydania w trybie art. 124 w zw. z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 206 położonej w obrębie Szaflary, jednostka ewidencyjna Szaflary (stanowiącej drogi gminne – ul. 75-lecia Ruchu Ludowego oraz ul. Krzywa), poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów ciepłowniczych o średnicach 2xDN25/90, 2xDN32/110, 2xDN40/110, 2xDN50/125, 2xDN65/125, 2xDN65/140 oraz 2xDN80/160  wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia oraz studnie i kanalizacje teletechniczne.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami zamiar ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone w Dzienniku Gazeta Prawna, na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Urzędu Gminy Szaflary oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szaflary. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe  do tej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem tego postępowania.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) informuje się, że przed wydaniem decyzji  w przedmiotowej sprawie istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzupełnienia materiału dowodowego, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. Powyższych czynności można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, pokój nr 1.25, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730-1430, w terminie  7 dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 18 26 10 783).

Zgodnie z art. 49 §2 in fine Kpa ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

1/ Wójt Gminy Szaflary

2/ tablica ogłoszeń i strona BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

3/ a/a

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
19.01.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.01.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w miejscowości Szaflary działka ewid. nr 206
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
19.01.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.01.2021