Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w m. Szczawnica, dz. ewid. nr 1166 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w m. Szczawnica, dz. ewid. nr 1166

data wystawienia: 19.01.2021
status: zamknięte

 

 

                                                Nowy Targ 14.01.2021r.

Nasz znak: GN.6821.2.30.2020.GK

 

                       

 

     

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

 

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 

                  Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm) oraz art. 113 ust. 6 i ust.7,  art. 115 ust.3, w związku z  art. 124a i 124ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. z dnia 27.10.2020r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990),

zawiadamiam, że na wniosek  Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie,  złożonym  w dniu 30.09.2020 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne   w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położnej w obrębie nr 2 Miasta Szczawnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1166, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie prac  związanych z realizacją projektu polegającego na budowie linii kablowych nNO,4kV oraz SN 15kV dla zasilenia obiektu TETRA w m. Szczawnica.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy.

              Zgodnie z art. 124a i art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielnie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania
z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3.

            Starosta Nowotarski obwieszczeniem z dnia 10.09.2020 ogłosił zgodnie  z art. 114 ust. 3 ustawy informację o zamiarze wszczęcia postepowania w niniejszej sprawie w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wyznaczając termin 2 miesięcy na zgłoszenie się osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe. W wyznaczonym terminie nie skontaktowała się z tut. Urzędem żadna z ww. osób.

             Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego, po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

 Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą w terminie 7 dni licząc od  dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia wypowiedzieć się,  co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ww. doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                                                           

 

Otrzymują:

  1. Pan `Jan Hebda – Firma elektryczna ,,HEBDA” (jako pełnomocnik Tauron Dystrybucja S.A.)  Przyszowa 469, 34-604 Przyszowa.
  2. Strona na BIP  Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
  3. a/a

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
14.01.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
19.01.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w m. Szczawnica, dz. ewid. nr 1166
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
14.01.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
19.01.2021