Obwieszczczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. wydania decyzji ws. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci ciepłowniczej w miejscowości Szaflary | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. wydania decyzji ws. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci ciepłowniczej w miejscowości Szaflary

data wystawienia: 21.01.2021
status: zamknięte

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie


Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 20-01-2021


KR.ZUZ.3.4210.557.2020.MU


OBWI E S Z C Z ENI E
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE


Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.),

zawiadamiam, że wydana została decyzja z dnia 20.01.2021 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.557.2020.MU, udzielająca Gminie Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Strączka, pozwolenia wodnoprawnego na:


1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Furczański w km 1+336:
1.1 Sieci ciepłowniczej w stalowej rurze osłonowej Ø200 mm, o długości 5,5 m, metodą przewiertu sterowanego pod dnem potoku, na głębokości min. 1,0 m, na dz. nr ewid. 9218 w m. Szaflary, gm. Szaflary (X: 5476337.19, Y: 7429647.30).
1.2 Sieci ciepłowniczej w stalowej rurze osłonowej Ø200 mm, o długości 5,5 m, metodą przewiertu sterowanego pod dnem potoku, na głębokości min. 1,0 m, na dz. nr ewid. 9218 w m. Szaflary, gm. Szaflary (X: 5476337.56, Y: 7429647.33).
2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Furczański w km 1+498:
2.1 Sieci ciepłowniczej w stalowej rurze osłonowej Ø200 mm, o długości 5,5 m, metodą przewiertu sterowanego pod dnem potoku, na głębokości min. 1,5 m, na dz. nr ewid. 9218 w m. Szaflary, gm. Szaflary (X: 5476179.13, Y: 7429660.59).
2.2 Sieci ciepłowniczej w stalowej rurze osłonowej Ø200 mm, o długości 5,5 m, metodą przewiertu sterowanego pod dnem potoku, na głębokości min. 1,5 m, na dz. nr ewid. 9218 w m. Szaflary, gm. Szaflary (X: 5476179.37, Y: 7429660.55).
3. Prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Smalcowski w km 0+111:
3.1 Sieci ciepłowniczej w stalowej rurze osłonowej Ø200 mm, o długości 8,0 m, metodą przewiertu sterowanego pod dnem potoku, na głębokości min. 1,3 m, na dz. nr ewid. 8521 w m. Szaflary, gm. Szaflary (X: 5474695.95, Y: 7429432.96).
3.2 Sieci ciepłowniczej w stalowej rurze osłonowej Ø200 mm, o długości 8,0 m, metodą przewiertu sterowanego pod dnem potoku, na głębokości min. 1,3 m, na dz. nr ewid. 8521 w m. Szaflary, gm. Szaflary (X: 5474696.01, Y: 7429432.65).
4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Bez nazwy w km 0+035 (prawobrzeżny dopływ potoku Biały Dunajec w km 9+010):
4.1 Sieci ciepłowniczej w stalowej rurze osłonowej Ø200 mm, o długości 7,0 m, metodą przewiertu sterowanego pod dnem potoku, na głębokości min. 1,3 m, na dz. nr ewid. 8256/1 w m. Szaflary, gm. Szaflary (X: 5475235.89, Y: 7428828.58).
4.2 Sieci ciepłowniczej w stalowej rurze osłonowej Ø200 mm, o długości 7,0 m, metodą przewiertu sterowanego pod dnem potoku, na głębokości min. 1,3 m, na dz. nr ewid. 8256/1 w m. Szaflary, gm. Szaflary (X: 5475235.82, Y: 7428828.84).
5. Prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Bez nazwy w km 0+249 (lewobrzeżny dopływ potoku Biały Dunajec w km 9+165):
5.1 Sieci ciepłowniczej w stalowej rurze osłonowej Ø300 mm, o długości 22,0 m, metodą przewiertu sterowanego pod dnem potoku, na głębokości min. 1,4 m, na dz. nr ewid. 7827 w m. Szaflary, gm. Szaflary (X: 54746168.34, Y: 7428821.85).
5.2 Sieci ciepłowniczej w stalowej rurze osłonowej Ø300 mm, o długości 22,0 m, metodą przewiertu sterowanego pod dnem potoku, na głębokości min. 1,4 m, na dz. nr ewid. 7827 w m. Szaflary, gm. Szaflary (X: 54746168.41, Y: 7428822.84).
6 Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Biały Dunajec nowych obiektów budowlanych, tj. odcinków sieci ciepłowniczej wykonanych z rur preizolowanych PE Ø90 mm - Ø110 mm i rur stalowych preizolowanych Ø25 mm - Ø40 mm, układanych na głębokości 0,9-1,5 m p.p.t., o łącznej długości ok. 915 mb, na dz. nr ewid. 8571/1, 8571/2, 8499/1, 8497/1, 6875/1, 8526/8, 6882/1, 6882/2, 6868/5, 6868/6, 6873/3,
6891/2, 6862/1, 6868/3, 6869/6, 6861/3, 6869/1, 6959, 6960/2, 6962/3, 6962/2, 8526/13, 7021, 7020/3, 7025/1, 7025/2, 7017, 7020/1, 7020/2, 7022, 7024, 7132, 7135/1, 6986/4, 7037, 1336/3, 6876/1, 6868/8, 6806/1, 6803/1, 1336/1 w m. Szaflary, gm. Szaflary.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31 (w godz. 8:00 – 14:00).
 

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń/BIP.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Tomasz Bukowiec
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych


Rozdzielnik do obwieszczenia znak sprawy KR.ZUZ.3.4210.557.2020.MU
1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
2. Urząd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
3. Tablica ogłoszeń: Zarząd Zlewni w Nowy Sącz/Nadzór Wodny Zakopane/BIP
4. ZUZ a/a

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Bukowiec - Główny Specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych
Data wytworzenia
20.01.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.01.2021
Nazwa pliku
Obwieszczczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. wydania decyzji ws. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci ciepłowniczej w miejscowości Szaflary
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Bukowiec - Główny Specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych
Data wytworzenia
20.01.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.01.2021