Zmiana przepisów ustawy o odpadach | Wiadomości

Strona główna

Zmiana przepisów ustawy o odpadach

13 lutego 2018
Zdjęcie 1

UWAGA NOWE OBOWIĄZKI!!!

ZMIANA PRZEPISÓW USTAWY O ODPADACH

 

SPRAWDŹ CZY NIE MUSISZ DOKONAĆ WPISU DO REJESTRU PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJACYCH ODPADMI

Niniejszym informuje się, iż z dniem 24 stycznia 2018 roku został utworzony Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018 r.  poz. 21 ze zm.)

W związku z powyższym podmioty wymienione w art. 50 ust. 1* ww. ustawy zobowiązane są do złożenia wniosku  o wpis do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 234 ust. 2 i art. 49   ust. 3 ustawy o odpadach). Natomiast podmioty wskazane w art. 51 ust. 1** oraz art. 234 ust. 3*** ustawy  o odpadach zostaną wpisane do rejestru z urzędu w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności dla podmiotów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 – 5, a ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dla wyszczególnionych w art. 51 ust. 1 pkt 6 oraz art. 234 ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach, w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru tracą moc decyzje zezwalające na transport odpadów. Podmioty posiadające wspomniane decyzje jak również wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport, które chcą kontynuować wspomnianą działalność mają obowiązek złożyć w tym terminie wniosek  o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto, najliczniejszą grupę zobowiązanych do złożenia rzeczonego wniosku są wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ww. ustawy. Dodatkowo podmioty, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności wskazanej w art. 50 ust. 1 ww. ustawy są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru przed jej rozpoczęciem (art. 50 ust. 2 ww. ustawy).

Rejestr dostępny jest na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl. Na podstawie  art. 54 i 55 ustawy o odpadach Marszałek Województwa nadaje indywidualny numer rejestrowy, tworzy konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
 a  następnie zawiadamia podmiot o nadanym numerze, a także o aktywacji konta oraz
 o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do konta.

Więcej informacji na temat składania wniosków, wpisu do rejestru i wymaganych dodatkowych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej www.malopolska.pl/rejestr. 

Osoba do kontaktu: p. Maria Sadlik tel.: 12 63 03 587

 

 

WYCIĄG Z USTAWY O ODPADACH

(tekst jednolity: DZ. U. z 2018, poz. 21 z późń.zm.)

*

Art.  50.  [Wpis do rejestru na wniosek]

1.  Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 oraz z 2017 r. poz. 2056):

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,

b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,

c) organizacji odzysku,

d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych
z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 i 1948):

a) wprowadzających pojazdy,

b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,

c) prowadzących stacje demontażu,

d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym:

a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;

b) zbierających zużyty sprzęt,

c) prowadzących zakład przetwarzania,

d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,

f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1803):

a) wprowadzających baterie lub akumulatory,

b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

c) podmiotów pośredniczących;

5) z zakresu niniejszej ustawy (o odpadach):

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) transportujących odpady,

c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,

d) prowadzących zakłady recyklingu statków,

e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056) - organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy,
a także przedsiębiorców:

a) będących organizacjami odzysku opakowań,

b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:

– odpadów opakowaniowych,

– produktów w opakowaniach,

c) eksportujących:

– odpady opakowaniowe,

– opakowania,

– produkty w opakowaniach,

d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,

e) wprowadzających opakowania,

f) wprowadzających produkty w opakowaniach.

 

**

Art.  51.  [Wpis do rejestru z urzędu]

1.  Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,

2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

3) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

4) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

5) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

6) podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289
i 2056)

- jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2.

 

***

Art.  234.  [Termin utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami]

3.  Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru,
 o którym mowa w art. 49 ust. 1, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu
w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.