XLI sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

XLI sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

27 kwietnia 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

26 kwietnia odbyła się 41 sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Dużą część sesji zajęły sprawozdania dotyczące działalności domów pomocy społecznej działających w Powiecie Nowotarskim oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Po przyjęciu porządku obrad Starosta Nowotarski Krzysztof Faber przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Następnie głos zabrała Pani Cecylia Nowak Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2014-2018” za lata 2016-2017. Działania podjęte w tym okresie w zabytkach nieruchomych, których właścicielem jest Powiat Nowotarski, miały na celu pozostawienie ich w dobrym stanie technicznym. W budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu w okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono następujące prace: remont i wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kominów. W Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju sprawowano stały nadzór konserwatorski nad ekspozycją stałą, wystawami czasowymi i wypożyczonymi obiektami. Pracom konserwatorskim poddano 15 obiektów ceramicznych oraz 9 obiektów drewnianych  znajdujących się w magazynach muzeum.

Pani Aneta Wójcik dyrektor PCPR przedstawiła sprawozdanie z działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu. W ubiegłym roku przyznano świadczenia decyzją administracyjną na podstawie ustawy o pomocy społecznej następującym osobom: 4 pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili instytucje, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, 9 osób skierowano do ŚDS, 26 osób umieszczono w DPS, 1 osobie przyznano świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przez cudzoziemców. W ramach poradnictwa specjalistycznego skierowanego do dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, udzielono łącznie: 221 porad psychologicznych (199 dla dzieci, 22 dla rodziców zastępczych). Łącznie objęto opieką psychologiczną 7 rodzin, 24 dzieci, w terapii uczestniczyło – 15 osób. Porad udzielano również telefonicznie, ponieważ w Powiecie Nowotarskim od 1 kwietnia 2016 r. funkcjonuje całodobowa linia telefoniczna interwencji kryzysowej obsługiwana przez wyznaczonych pracowników PCPR, którzy po wstępnym zdiagnozowaniu potrzeb osoby dzwoniącej udzielali poradnictwa socjalnego, kierowali do odpowiednich instytucji bądź umawiali na rozmowę telefoniczną czy spotkanie z psychologiem świadczącym usługi w zakresie interwencji kryzysowej. W roku 2017 pracownicy dyżurni linii telefonicznej odebrali 110 połączeń. Psycholog udzielający porad osobom skierowanym przez obsługę linii łącznie udzielał porad przez 33 i pół godziny. W ubiegłym roku 2017 psycholog dyżurował łącznie 133 godz., w ramach których udzielił 122 porad, z których skorzystało ok. 100 osób. Koszt prowadzenia specjalistycznego poradnictwa psychologicznego wyniósł 9 800,00zł. W roku 2017 w powiecie nowotarskim funkcjonowały ogółem 123 rodziny zastępcze. Opieką zastępczą na terenie powiatu nowotarskiego objętych było 197 dzieci (w tym 41 dzieci pochodziło z innych powiatów). 24 dzieci z naszego powiatu przebywało w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

W roku sprawozdawczym PCPR realizowało – w imieniu Powiatu Nowotarskiego - kolejną edycję programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków PFRON. Podstawowym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Beneficjentami programu są osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież do 16 roku życia.

W dalszej części sesji sprawozdania z działalności przedstawili dyrektorzy powiatowych domów pomocy.  Wszystkie domy pomocy w Powiecie Nowotarskim funkcjonują w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z późn. zm.) oraz w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu. Zadaniem domów pomocy społecznej jest świadczenie usług: bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców domu.  Domy umożliwiają i organizują mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, pensjonariusze mają zapewnioną opiekę lekarzy. Budynki są pozbawione barier architektonicznych i przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pani Agata Domalik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu przedstawiła sprawozdanie z działalności DPS-u. W 2017 roku w DPS mieszkały 74 osoby, w tym 51 kobiet i 23 mężczyzn, pensjonariusze w większości pochodzą z Powiatu Nowotarskiego najwięcej z Miasta Nowy Targ - 13 osób, są też osoby z powiatu: Suskiego, Tarnowskiego, Limanowskiego, Tatrzańskiego, Proszowickiego i Częstochowskiego. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, mieli zapewnioną opiekę lekarzy rodzinnych z Ludźmierza, Szaflar i Nowego Targu. Lekarze świadczą opiekę dla mieszkańców w ramach kontraktów z NFZ. W 2017r. w poradniach specjalistycznych mieszkańcy byli konsultowani 387 razy.  W 2017r. przeciwko grypie zaszczepionych zostało 53 mieszkańców.

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rabce–Zdrój za ubiegły rok przedstawił dyrektor Tomasz Obrusik. W 2017 roku w DPS zajmował się opieką nad 25 osobami przewlekle chorymi oraz 24 niepełnosprawnymi fizycznie. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Prowadzone są zajęcia kulinarne, relaksacja, silwoterapia, treningi funkcjonowania w codziennym życiu, zajęcia teatralne, hortikuloterapia, rekreacja i zajęcia komputerowe. W ubiegłym roku dom przyjął 4 nowych mieszkańców.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią w Rabce-Zdroju jest przeznaczony dla 65 osób przewlekle chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB). Dom jest powiatową jednostką organizacyjną realizującą zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010r. Ze wsparcia ośrodka w 2017 roku skorzystały 182 osoby, w tym: 116 osób – uczestników i klubowiczów, 66 osób – członków rodzin uczestników, 2 uczestników podjęło pracę na otwartym rynku pracy, 3 osoby podjęły staż w ramach projektu "Aktywni, kompetentni, samodzielni", 13 osób utrzymało dotychczasowe zatrudnienie. W 2017 roku 14 osób uczestniczyło w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Aktywni-Samodzielni-Kompetentni”, w ramach którego korzystali z poradnictwa psychologicznego i zawodowego, pomocy trenera zatrudnienia wspieranego, treningów kompetencji i umiejętności społecznych, kursów i szkoleń zawodowych. Z tego projektu 3 osoby podjęły pracę w ramach stażu zawodowego, a 4 osoby zamieszkały w mieszkaniu wspomaganym.  W ciągu 2017 roku przyjęto 9 nowych osób. Największą liczbę stanowią osoby z Rabki-Zdroju i Nowego Targu, ale również z Raby Wyżnej, Spytkowic, Łapsz Niżnych, Lipnicy Wielkiej, Krościenka nad Dunajcem, Szaflar, Jabłonki oraz Powiatu Tatrzańskiego i Limanowskiego. W ubiegłym roku zakupiono sprzęt na potrzeby grupy z niepełnosprawnościami sprzężonymi do obydwu ośrodków, wykonano adaptację pomieszczenia na salę relaksacyjną na poziomie 0 w budynku w Rabce-Zdroju, przedstawiła w sprawozdaniu Pani Agata Bryniarska Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk”.