XVIII Sesja Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVIII Sesja Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym

30 kwietnia 2020
Zdjęcie 1

W dniu 30 kwietnia 2020 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Tym razem posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie zdalnym poprzez środki komunikacji elektronicznej.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym przyjęta została uchwała w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 oraz uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Tematy dotyczące finansów omówiła Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.

Jednym z równie ważnych punktów rady była uchwała dotycząca wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, świadczących w powiecie nowotarskim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. Miesięczne wynagrodzenie rodzin zastępczych działających na terenie powiatu nowotarskiego wynosi 3 100, 00 zł brutto, rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego sprawujących opiekę nad co najmniej 1 dzieckiem – 3 300, 00 zł brutto. Osoby prowadzące na terenie powiatu rodzinne domy dziecka będą zarabiały 3 500,00 zł brutto miesięcznie. W dalszej części omówiony został temat dotyczący podziału środków finansowych przyznanych przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku. Na uczestnictwo osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przyznano 310 tyś. zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnościami wynosi 10 tyś. zł. Na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zaplanowano ponad 75 tyś. zł. Natomiast 200 tyś, zł przeznaczono na likwidację barier architektonicznych i technicznych, a ponad 1 mln zł przydzielono na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Następnie została przyjęta rezolucja w sprawie wyznaczenia dyżurów Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Targu. Rada Powiatu Nowotarskiego wraz z Radą Powiatu Tatrzańskiego apelowała aby miejscem dyżurowania Lekarza Orzecznika i Komisji Lekarskiej ZUS było miasto Nowy Targ. Jednym z argumentów jest fakt, iż mieszkańcy Powiatu Tatrzańskiego oraz Powiatu Nowotarskiego, w celu załatwienia spraw, dojeżdżali do siedziby znajdującej się w Nowym Sączu. Są to najczęściej osoby schorowane lub wymagające opieki, dla których dłuższa podróż stanowi problem ze względu na ich stan zdrowia. Ponadto lokalizacja dyżurów lekarza oraz placówki w Nowym Targu jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ miasto posiada bardzo dobre połączenie komunikacyjne ze wszystkimi miejscowościami zarówno z powiatu nowotarskiego jak i tatrzańskiego.

W kolejnej części spotkania Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik omówił kwestie dotyczące powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Lipnica Wielka prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych. Zadanie to polega na opracowaniu dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej (budowa chodnika) na odcinku Lipnica Wielka – Przywarówka  w miejscowości Lipnica Wielka. Władze Gminy zdecydowały o realizacji projektu wykorzystując środki własne, z uwagi na fakt, iż rozbudowa drogi jest istotna dla mieszkańców tego regionu. Drugą przedstawioną sprawą było pozbawienie drogi powiatowej w Rabce-Zdroju od skrzyżowania z byłą dk7 do miejsca włączenia nowego odcinka dk 47 kategorii drogi powiatowej. Według ustawy o drogach publicznych wymieniony odcinek drogi zalicza się do kategorii drogi gminnej.

Przyjęto również uchwałę w sprawie przyznawania liczby punktów za spełnienie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenia kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na pierwszym etapie naboru do Bursy Młodzieżowej w Nowym Targu. Warunki jakie brane są pod uwagę to m.in. wielodzietność rodziny kandydata, stopień niepełnosprawności kandydata lub członków jego rodziny, odległość miejsca zamieszkania od szkoły, do której będzie uczęszczał. Kryteria te punktowane są w skali 8-10 pkt. Pod uwagę wzięto również kategorie takie jak: zamieszkanie rodzeństwa kandydata w bursie, uczęszczanie kandydata do publicznej szkoły artystycznej na terenie powiatu nowotarskiego czy do klasy sportowej oraz ukończenie roku szkolnego lub szkoły z wyróżnieniem. Za spełnienie tych kryteriów kandydat może otrzymać od 1-5 pkt.

Następnie zaprezentowano sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli w zakresie prawidłowości działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019.

Na koniec zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Współpraca odbywała się w formie współorganizacji przedsięwzięć realizowanych na podstawie wniosków złożonych przez wnioskodawców. Łączna kwota przeznaczona na tą formę współpracy wyniosła 71 tyś. zł. Nawiązanie współpracy często było połączone z objęciem wydarzenia patronatem przez Starostę Powiatu Nowotarskiego oraz przekazaniem materiałów promocyjnych Powiatu do rozdysponowania podczas wydarzenia. Ponadto na stronie internetowej Powiatu zamieszczane były informacje na temat planowanych przedsięwzięć oraz relacje z ich realizacji.