Współpraca Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Współpraca Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

18 marca 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

W związku z otrzymaną informacją od Komitetu Monitorującego nr 53/2019 z dnia 10.12.2019r., w sprawie zakwalifikowania do dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III” Powiat Nowotarski jako partner wiodący w przedmiotowym projekcie przygotowuje niezbędna dokumentację do podpisania umowy o dofinansowanie z Ministrem Rozwoju i Finansów działającym jako Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Jednym z niezbędnych wymogów zawartych w wytycznych Instytucji Zarządzającej jest podpisanie umowy partnerskiej z partnerami projektu: Partner Projektu 1 Preszowski Kraj Samorządowy, Partner Projektu 2 Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W związku z tym Przedstawiciele Powiatu Nowotarskiego wraz z w/w Partnerami projektu spotkali się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w celu podpisania umowy partnerskiej.

Swoje podpisy złożyli: Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki oraz reprezentanci Słowacji: Dyrektor Preszowskiego Zarządu Dróg ing. Marcel Horváth. Porozumienie podpisała również Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj. Przy podpisaniu dokumentu obecny był także Urzędujący Członek Zarządu Karol Skrzypiec oraz Skarbnik Powiatu Joanna Gronkowska.

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica w kilometrażu 0+415 – 1+695 (Gmina Krościenko n/D), o długości ok 1,2 km. Roboty budowlane obejmować będą modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, wykonanie chodnika o szerokości 2 m, wykonanie elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowej, rowów, kanalizacji deszczowej oraz przepustów), wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Projektu 1:

Po stronie słowackiej zaplanowano modernizację nawierzchnię w ciągu drogi II / 543 Hniezdne - Spiska Stara Wieś na odcinku pomiędzy obszarami gmin Hniezdne – Kamienka w kilometrażu 0,000 – 3,686. Całkowita długość odcinka wynosi ok. 3,6 km. Celem przebudowy jest poprawa niezadowalającego stanu konstrukcji technicznej drogi i systemu odwadniania dróg oraz przedłużenie żywotności danych obiektów budowlanych. Wspomniane cele przebudowy zostaną osiągnięte poprzez wymianę ścieralnej warstwy asfaltu, dostosowanie szerokości drogi do kategorii C7,5/50 i poprawę widoczności na drodze. Przebudowa obejmuje również renowację i dostosowanie urządzeń odwadniających poprzez oczyszczenie rowów, utworzenie urządzeń spowalniających prędkość wody w miejscach o dużych wzdłużnych nachyleniach rowów.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Projektu 2:

Po stronie Województwa małopolskiego zaplanowano modernizację drogi 969 Nowy Targ- Stary Sącz na odcinku o długości ok. 1,52 km w miejscowości Krośnica w kilometrażu 1+380 - 2+900 (Gmina Krościenko n/D). Prace polegać będzie na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, frezowaniu istniejącej nawierzchni, wzmocnieniu krawędzi jezdni, wykonaniu warstw podbudowy jezdni oraz warstwy ścieralnej, czyszczeniu rowów przydrożnych, a także remoncie zatok autobusowych. Roboty prowadzone będą wyłącznie w granicy pasa drogi wojewódzkiej. W granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej zostanie przeprowadzony remont dróg gminnych oraz zjazdów do posesji, demontaż starych barier drogowych.

Cel główny projektu:

Poprawa stanu komunikacji, transgranicznej mobilności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskie z drogą krajową nr 7, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2020-31.12.2021

 

Tekst: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu