Sesja Absolutoryjna Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

Sesja Absolutoryjna Powiatu Nowotarskiego

29 czerwca 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 28 czerwca miała miejsce szczególnie istotna sesja Rady Powiatu Nowotarskiego, podczas której udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad udzielenie absolutorium zostało poprzedzone wystąpieniem Skarbnik Powiatu Katarzyny Machaj, która przedstawiła zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017. W roku ubiegłym Powiat realizował dochody w wysokości 171 781 518,56 zł, natomiast wydatki zamknięto kwotą 170 776 118,19 zł, w tym wydatki majątkowe 38 962 919,39 zł, czyli 23% wydatków na inwestycje. Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. – 26 618 974 zł.

- Jesteśmy aktywnym samorządem i nie ograniczamy się do samej administracji. Poszukujemy pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych, realizujemy szereg inwestycji drogowych i edukacyjnych, wspieramy finansowo nowotarski szpital. To wszystko wymaga środków, dlatego budżet za rok 2017 był kolejnym trudnym, ale ambitnym budżetem i cieszę się, że udało się nam go zrealizować. – mówił Bogusław Waksmundzki, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego.

Na szkoły w 2017 r. wydano 69 mln złotych, a ogólnie na szkoły prowadzone przez Powiat blisko 52,5 miliona. To 1/3 wszystkich wydatków, jakie Powiat zrealizował w poprzednim roku (30,58%). – Nie zamierzamy oszczędzać na szkołach. Wiedza i umiejętności to przyszłość naszych dzieci, a co za tym idzie powiatu i regionu. Gdy będziemy szkolić dobrych specjalistów to będzie rosnąć zatrudnienie i pensje. – komentuje Bogusław Waksmundzki.

Kolejną dziedziną, w którą Powiat mocno inwestuje są drogi. W 2017 roku na transport w powiecie wydano 36,48 miliona złotych. Z tego 33 miliony zostało bezpośrednio wykorzystane na działania mające na celu utrzymanie i przebudowę dróg. - Warto wspomnieć chociażby takie inwestycje w miejscowościach: Skrzypne, Lipnica Mała, Zaskale, Podszkle, Ludźmierz, Skawa, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna – wymienia Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber.

W 2017 roku przychody Powiatu wyniosły 14 399 565,63 zł, a rozchody 6 500 004 zł. W analizowanym roku budżetowym wystąpiła nadwyżka ogółem w wysokości 1 005 400,37 zł. Bogusław Waksmundzki podkreśla jednak, że sytuacja finansowa Powiatu jest stabilna. – Mamy na to twarde dowody. W rankingu finansów samorządu terytorialnego, który był przygotowywany na tegoroczny Europejski Kongres Samorządów zajmujemy 88 pozycję (na 314 powiatów ziemskich). W porównaniu z wieloma powiatami regionu to bardzo dobre miejsce np. powiat limanowski zajmuje 155 miejsce, suski 108, a bocheński 158. Oczywiście są lepsi jak Powiat myślenicki z 77. lokatą, ale to oznacza, że musimy nadal pracować. Co roku jest lepiej. – przekonuje.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok było badane przez biegłego rewidenta i uzyskało jego pozytywną opinię. Także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej wskazują na poprawność formalną budżetu za rok ubiegły.

Po zapoznaniu się ze stosownymi dokumentami przystąpiono do głosowania w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Wzięło w nim udział 28 Radnych, z których 18 opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, tym samym uchwała została podjęta. Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber podziękował Radnym za głosowanie podkreślając, że zarówno opinia Komisji Rewizyjnej, opinia RIO, a także dane dotyczące rozwoju Powiatu świadczą o prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu Nowotarskiego i są wyrazem uznania dla podejmowanych przez niego działań.

W trakcie posiedzenia Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba przedstawił raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej w prowadzonej przez siebie placówce. W rachunku o przychodach i wydatkach szpital uzyskał w roku 2017 wynik finansowy dodatni z zyskiem w kwocie 2 808 977,52 zł. Następnie Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego nowotarskiego szpitala za rok 2017.

Rada podjęła także uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Zmiana wykazu przystanków w ciągu dróg powiatowych spowodowana jest utworzeniem nowych oraz zmianą kilometraża przystanków już istniejących. Temat zebranym przybliżył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Moskalik.

W końcowej części sesji Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, które przedstawił Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu Witold Jędrol. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Nowym Targu jako jedna z niewielu w kraju obejmuje swoim zasięgiem dwa powiaty: tatrzański i nowotarski. Swoje zadania realizuje w czterech głównych sferach: identyfikacja i rejestracja zwierząt, nadzór nad paszami i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, zwalczanie chorób zakaźnych, bezpieczeństwo żywności.