IX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

IX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

28 czerwca 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 27 czerwca 2019 roku odbyła się IX sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym wystąpiła Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu Jolanta Bakalarz przedstawiając stan sanitarny Powiatu Nowotarskiego w 2018 oraz sprawozdanie z działalności inspekcji. Głównym celem działalności SANEPIDu w 2018 roku było promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej. Nadzorowi instytucji podlegało ponad 6 tys. obiektów, przeprowadzono w nich ponad 3700 kontroli, wydano prawie 2500 decyzji płatniczych i nałożono 154 mandaty. Podstawą oceny sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych były dane liczbowe o zachorowaniach pochodzące z indywidualnych zgłoszeń. W roku 2018 było 1666 zgłoszeń chorób zakaźnych, z czego 355 osób zostało poddanych hospitalizacji, natomiast z 6441 przypadków  zachorowań na grypę hospitalizowano 25 osób. Dyrektor zapewniła, że dla Powiatu Nowotarskiego sytuacja epidemiologiczna jest stabilna pomimo rosnącego wskaźnika zachorowań w niektórych obszarach. Problemem natomiast jest sytuacja związana z coraz większą ilością odmów szczepień, zwłaszcza rodziców  dzieci w pierwszych dniach ich życia. Jedną z przyczyn takich postaw są działania tak zwanych ruchów antyszczepionkowców, których celem jest zniesienie obowiązku szczepienia dzieci. Tego typu akcje mają niekorzystny wpływ na stan uodpornienia całego społeczeństwa. W ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych w powiecie nowotarskim w ubiegłym roku objęto szczepieniami 38 883 osób poniżej 20 roku życia. W stosunku do roku 2017 nastąpił wzrost zaszczepienia o 3,4%. Ogółem stan zaszczepienia dzieci i młodzieży objętych programem wynosi 86,3 %, tymczasem aby zapewnić ochronę przed chorobami zakaźnymi wskaźnik ten powinien wynosić co najmniej 95%.

Po analizie stanu sanitarnego powiatu przez radnych Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska omówiła propozycje zmian w  uchwale budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotarskiego, które następnie zostały przyjęte przez radę. Na wniosek apteki „Szarotka” działającej w Krościenku nad Dunajcem zmieniono również treść uchwały dotyczącej rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim.

W końcowej części posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Rajca odczytał sprawozdanie komisji z wyników kontroli stanu przygotowania szkół średnich do przyjęcia dwóch roczników absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum. Powiat zapewnił miejsce dla ponad 3000 absolwentów. Przygotowano 1620 miejsc dla młodzieży kończącej gimnazjum oraz 1680 miejsc dla kończących szkoły podstawowe. Ze względu na większą liczbę oddziałów nastąpi również wzrost liczby godzin nauczycielskich.

Z ankiety skierowanej przez Powiatowe Centrum Oświaty do dyrektorów szkół powiatowych wynika, iż zajęcia w przyszłym roku szkolnym będą się kończyć później niż w roku bieżącym tj. miedzy godz. 16-tą z 17-tą, a najpóźniej o godzinie 19:20, jednak nie będą odbywały się w soboty. W budynkach placówek oświatowych trwają obecnie prace modernizacyjne i dostosowawcze, które pozwolą na zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej do prowadzenia zajęć. Na wyposażenie obiektów w meble szkolne zabezpieczono kwotę 145 000 zł, a na sprzęt IT 650 000 zł.

Komisja sformułowała następujący wniosek pokontrolny: "Władze Powiatu Nowotarskiego z wielką starannością i odpowiedzialnością przystąpiły do realizacji zadania ogólnopaństwowego związanego z wdrażaniem nowej reformy w oświacie. Przygotowano się właściwie do realizacji tego wyzwania od strony prawnej, finansowej i materialno-rzeczowej. Szkoły, których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski będą przygotowane na przyjęcie dwóch roczników absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Dodatkowo jeszcze zaoferują uczniom atrakcyjne kierunki i profile nauczania".