IV sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

IV sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

25 stycznia 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 24 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyła się IV sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Na początku posiedzenia radni na wniosek przewodniczącego rady Pana Tadeusza Rafacza uczcili minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Po przyjęciu protokołu z III sesji Rady Powiatu Nowotarskiego oraz sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Pani Joanna Gronkowska zaprezentowała projekt budżetu powiatu na rok 2019. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową z drobnymi uwagami, które zostały wprowadzone do projektu w formie autopoprawek Zarządu. Wszystkie komisje rady również pozytywnie zaopiniowały propozycje budżetowe. W imieniu Klubu Wspólnie dla Powiatu radny Pan Jacek Stopka-Studencki ocenił budżet jako zrównoważony, odpowiadający na potrzeby mieszkańców, choć w granicach możliwości finansowych samorządu. Uwzględniono przy jego tworzeniu wiele czynników, w tym potencjalne decyzje na  poziomie centralnym, które wpływają na kondycję finansową samorządów, jak choćby wysokość subwencji oświatowej. Planowany deficyt zostanie pokryty z wolnych środków z lat wcześniejszych oraz emisji obligacji. Radny podkreślił, że od roku 2011 kwota zadłużenia powiatu systematycznie maleje, przy czym zadłużenie wiąże się z proinwestycyjnym podejściem - prawie jedna czwarta wydatków to wydatki inwestycyjne - taka konstrukcja budżetu stwarza również szanse na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Pan Julian Stopka Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zaznaczył, że budżet na 2019 rok jest planem ambitnym zważywszy na poziom wydatków inwestycyjnych, jednakże zawsze należy podchodzić  z wielką ostrożnością do planowania deficytu oraz emisji obligacji. Ostatecznie rada uchwaliła budżet zdecydowaną większością głosów, przy jednym sprzeciwiającym się.

W roku 2019 na wydatki majątkowe Powiatu Nowotarskiego zaplanowano kwotę na ponad 55 mln złotych, w tym wydatki na drogi publiczne to 43 601 577 złotych, na administrację publiczną 483 tys. złotych, na oświatę ponad 1 386 tys. złotych i na kulturę 9 970 tys. złotych. Jako priorytetowe inwestycje drogowe wskazano modernizację ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu, kontynuację projektu modernizacji połączenia Pienińskich Parków Narodowych (projekt polsko-słowacki), drogi: Skawa-Raba Wyżna, Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko, Rabka-Zdrój-Skawa-Naprawa, Zubrzyca Górna-Sidzina-Bystra-Łętownia, Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna. Największym wydatkiem inwestycyjnym w obszarze kultura będzie kontynuacja budowy siedziby Teatru Lalek "Rabcio" w Rabce-Zdroju, której koszt jest szacowany na ok 10 mln złotych. W zakresie inwestycji oświatowych powiat zamierza dokonać adaptacji sali na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju oraz dostosować budynek Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85 do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Podjęta została także uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok, którą zaprezentował Pan Radny Tomasz Rajca.   

Kolejna przyjęta uchwała zaprezentowana przez Pana Leszka Szewczyka dotyczyła wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu przez Polską Spółkę Gazownictwa – Oddział Gazowniczy w Krakowie inwestycji w obrębie działek stanowiących własność Powiatu Nowotarskiego położonych w Nowym Targu polegających na budowie sieci gazowej.

Następnie omówiono uchwałę dotyczącą zmiany regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w organizacyjnych jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski. Ustalono dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu w kwocie 50 złotych, który przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i dodatek funkcyjny dla każdego wychowawcy klasy w kwocie 170zł, który przysługuje za każdą przyznaną mu klasę, niezależnie od wymiaru pracy.

Podjęto dwie uchwały dotyczące przekształcenia szkół na terenie powiatu nowotarskiego. Pierwsza uchwała dotyczyła przekształcenia Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole przy Placu Słowackiego w Nowym Targu, druga uchwała dotyczyła przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole przy ulicy Nadwodniej w Nowym Targu. Trwała dłuższa dyskusja na temat przyjęcia uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych znajdującego się w Zespole Szkół  w Jabłonce. Ostatecznie większością głosów uchwała została zatwierdzona. Liceum zostanie zlikwidowane ze względu na brak naboru w ostatnich latach. Wszystkie kwestie związane z oświatą przedstawiła Pani Marta Skawska - Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty.

Ponadto, Pani Aneta Ślemp Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii przedstawiła projekt rezolucji w sprawie podjęcia działań mających na celu zakończenie prac związanych z postępowaniem scaleniowym na terenie wsi Lipnica Wielka. Radni podjęli rezolucję, którą kierują do Prezydenta RP, parlamentarzystów, Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewody Małopolskiego wnioskując o przyjęcie stosownych rozwiązań prawnych na poziomie krajowym umożliwiających rozwiązanie problemu scalenia w Lipnicy Wielkiej, które trwa od roku 1987.

Poniżej znajduje się Rezolucja w sprawie podjęcia działań mających na celu zakończenie prac związanych z postępowaniem scaleniowym na terenie wsi Lipnica Wielka.